Адміністративно-правове регулювання державного управління транспортом, дорожнім господарством та зв’язком

Регулювання відносин у сфері транспорту здійснюється за допомогою Законів України “Про транспорт” від 10.11.1994 p., “Про залізничний транспорт” від 04.07.1996 p., “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 p., “Про трубопровідний транспорт” від 15.05.1996 p., “Про державну спеціальну службу транспорту” від 05.02.2004 p., Кодексу торговельного мореплавства, Повітряного кодексу, Положень про органи транспорту.

Управління транспортом і дорожнім господарством здійснюється відповідними органами державної виконавчої влади. Вищий орган загальної компетенції – Кабінет Міністрів України приймає постанови, на підставі яких забезпечує загальне керівництво усіма видами транспорту.

Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях.

Згідно з Законом України “Про транспорт”, розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою.

Єдина транспортна система України. Єдину транспортну систему України становлять:
транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен);
промисловий залізничний транспорт;
відомчий транспорт;
трубопровідний транспорт;
шляхи сполучення загального користування. Єдина транспортна система повинна відповідати вимогам суспільного виробництва та національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, у тому числі для складування і технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати зовнішньоекономічні зв’язки України.

Мета і завдання державного управління в галузі транспорту.
Державне управління в галузі транспорту має забезпечувати:
– своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях та потреб оборони України;
– захист прав громадян під час їх транспортного обслуговування;
– безпечне функціонування транспорту;
– додержання необхідних темпів і пропорцій розвитку національної транспортної системи;
– захист економічних інтересів України та законних
інтересів підприємств і організацій транспорту і споживачів
транспортних послуг;
– створення рівних умов для розвитку господарської
діяльності підприємств транспорту;
– обмеження монополізму та розвиток конкуренції;
– координацію роботи різних видів транспорту;
– ліцензування окремих видів діяльності в галузі
транспорту;
– охорону навколишнього природного середовища від
шкідливого впливу транспорту.

Державне управління діяльністю транспорту здійснюється шляхом проведення та реалізації економічної (податкової, фінансово-кредитної, тарифної, інвестиційної-) та соціальної політики, включаючи надання дотацій на пасажирські перевезення.

Місце і роль транспорту у суспільному виробництві визначає необхідність його пріоритетного розвитку, державної підтримки в задоволенні його потреб у транспортних засобах, матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах.

Центральним органом виконавчої влади у цій галузі є Міністерство транспорту та зв’язку України (Мінтрансзв’язку України), Положення про яке затверджено Указом Президента України від 27 серпня 2004 р. № 1009/2004, а також Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Положення про яку затверджено Указом Президента України від 15 липня 2004 р. № 803/2004. Керівництво підприємствами транспорту та дорожнього господарства Мінтрансзв’язку України здійснює через державний департамент автомобільного транспорту України, Державний департамент морського і річного транспорту України, Державну адміністрацію залізничного транспорту України, Державну службу автомобільних доріг України. Оскільки ці органи є урядовими органами державного управління, положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Завдання Мінтрансзв’язку України:
здійснення державного управління транспортним комплексом України;реалізація державної політики становлення та розвитку транспортного комплексу України для забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва у перевезеннях;
– забезпечення взаємодії та координації роботи усіх видів транспорту;
– створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств всіх форм власності;
– забезпечення входження транспортного комплексу України до європейської та світової транспортної системи.

Управління залізничним транспортом. У відповідності до Положення “Про державну адміністрацію залізничного транспорту України” від 29.02.1996 р. зазначена адміністрація (Укрзалізниця) є органом управління залізничним транспортом загального користування, підвідомчим Мінтрансзв’язку України.
На сьогодні в Україні діє шість залізниць, підпорядкованих Укрзалізниці: Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська. Крім вказаних залізниць, цьому відомству підпорядковані також підприємства й організації галузі.

Основними завданнями Укрзалізниці, що визначені Положенням, є:
– організація злагодженої роботи залізниць і підприємств
з метою задоволення потреб суспільного виробництва і
населення в перевезеннях;
– забезпечення ефективної експлуатації залізничного
рухомого складу, його ремонту та оновлення;
розроблення концепцій розвитку залізничного транспорту;
вжиття заходів для забезпечення безпеки
функціонування залізничного транспорту, його
інфраструктури та надійності його роботи.

Укрзалізниця розробляє плани перевезень і затверджує їх на колегії Міністерства транспорту та зв’язку України, а також здійснює заходи щодо розподілу рухомого складу відповідно до цих планів. Розробляється також і затверджується графік руху поїздів і плани їх формування.

Це відомство в складі Мінтрансзв’язку України також проводить розрахунки з окремими залізницями у відповідності до виконання планів перевезень.

Управління авіаційним транспортом. Державне регулювання діяльності цивільної авіації у відповідності до Указу Президента України від 15.07.2004 р. № 803/2004 здійснює Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації.

Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Державіаслужба є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації та у сфері використання повітряного простору України.

Основними завданнями Державіаслужби є:
– державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації;
– проведення розслідування авіаційних подій до
моменту створення незалежного органу з розслідування;
– сертифікація і реєстрація об’єктів і суб’єктів авіаційної
діяльності та її ліцензування;
– забезпечення функціонування об’єднаної цивільно-
військової системи використання повітряного простору;
– регулювання використання повітряного простору та
обслуговування повітряного руху;
– захист авіації України від незаконного втручання в її діяльність;
– забезпечення пошуку та рятування повітряних суден, що зазнають чи зазнали лиха в єдиній системі пошуку і рятування;
– сприяння зовнішньоекономічній і міжнародно-правовій діяльності цивільної авіації;
– здійснення централізованого державного управління
діяльністю цивільної авіації і використанням повітряного
простору;
– забезпечення розвитку цивільної авіації, науковий
супровід діяльності авіації;
забезпечення ефективного використання коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
– створення рівних умов для розвитку господарської
діяльності підприємств цивільної авіації усіх форм власності;
– створення умов для інтеграції цивільної авіації України
до європейської та світової авіації;
– управління об’єктами державної власності і майном
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Державіаслужби.

Управління морським транспортом. У відповідності до норм Кодексу торговельного мореплавства України управління морським транспортом здійснює Міністерство транспорту та зв’язку України. Воно затверджує правила, інструкції та інші нормативні акти з питань торговельного мореплавства. За участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України розробляє правила перевезень вантажів, пасажирів і багажу та затверджує їх, а також затверджує правила перевезення пошти.

Спеціальні правила експлуатації риболовних суден затверджуються центральним органом управління в галузі рибного господарства України, роль якого виконує Державний департамент рибного господарства (Укрдержрибгосп). Він є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінагрополітики України і йому підпорядковується. Положення про Укрдержрибгосп затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1226.

Управління автомобільним транспортом. Завданнями та функціями державного регулювання діяльності автомобільного транспорту є:
– формування ринку транспортних послуг шляхом реалізації єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної
та соціальної політики;
контроль за виконанням законодавства про автомобільний транспорт;
нормативно-правове регулювання з питань автомобільного транспорту;
– ліцензування діяльності перевізників;
– стандартизація та сертифікація;
– організація та контроль автомобільних перевезень;
– тарифна, інноваційна та інвестиційна політика;
– державне замовлення на соціально значущі послуги
автомобільного транспорту загального користування;
– захист прав споживачів послуг автомобільного транспорту.

Управління трубопровідним транспортом. Органи, що здійснюють державне управління у сфері трубопровідного транспорту. Державне управління у сфері трубопровідного транспорту здійснюють центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства України.

На особливий період безпосереднє керівництво підприємствами трубопровідного транспорту та контроль за їх діяльністю забезпечується органами Міністерства оборони України.
Контроль у сфері трубопровідного транспорту спрямовується на забезпечення додержання вимог законодавства про трубопровідний транспорт органами державної виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форм власності та видів діяльності) та громадянами.

Державний контроль у сфері трубопровідного транспорту здійснюється відповідними міністерствами та відомствами, органами державного нагляду і контролю та іншими спеціально уповноваженими на те державними органами, а також представницькими органами та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.
Управління зв’язком. Правовою основою управління зв’язком є Закони України “Про телекомунікації-” від 18.11.2003 p., “Про поштовий зв’язок” від 04.10.2001 p., “Про телебачення і радіомовлення” від 21.12.1993 p., “Про радіочастотний ресурс України” від 01.06.2000 p., Положення про Міністерство транспорту та зв’язку України, інші нормативно-правові акти.
Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації (Держзв’язку) діє відповідно до Положення про нього, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. № 1264.

Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінтрансзв’язку та підпорядковується йому.

Основними завданнями Держзв’язку є:
– участь у реалізації державної політики у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку;
– здійснення державного управління у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку;
– узагальнення практики застосування та підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення та організація виконання актів законодавства, здійснення контролю за їх реалізацією;
– розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення телекомунікаційних мереж загального користування та мереж поштового зв’язку, підвищення їх якості, доступності і забезпечення сталого функціонування;
– участь у формуванні Національної програми інформатизації та забезпечення її виконання;
– сприяння розвитку підприємництва на конкурентних засадах у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку, проведення у цих сферах державної інвестиційної та антимонопольної політики;
– створення умов для інтеграції сфер телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку у європейський та світовий інформаційний простір.